niedziela, 4 lutego 2018

Działki na sprzedaż


W Ó J T  G M I N Y  C Z A R N A

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonych w miejscowości Czarna wpisanych do Księgi Wieczystej Nr RZ1A/00040163/6.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości, gruntowe, niezabudowane objęte wykazem z dnia 04.12.2017 roku.
Sprzedaż na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/309/2017 z dnia 29 września 2017 r.

Lp
Nr ew. działki
Powierzchnia
/ha/
Przeznaczenie i opis
nieruchomości
Cena
nieruchomości
Wysokość wadium
Minimalne postąpienie
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
Godzina przetargu
1.
1707/22
1708/4
/Kompleks/
0,23 ha,
0,0463 ha
Nieruchomości  objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna (Uchwała Rady Gminy Czarna Nr XXXIX/385/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ) położone w konturze urbanistycznym oznaczonym symbolem 2U –usługi komercyjne

Działki gruntowe niezabudowane, nieobciążone.
Na nieruchomości zlokalizowane są  urządzenia i przewody: wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne
Zgodnie z ewidencją gruntów  działki położone są w terenach oznaczonych użytkiem Ps klasa gruntu II.

Na działce nr ew. 1708 zostało ustanowione prawo służebności gruntowej, działki nr ew.:1707/22,
1708/4 nie są obciążone służebnością.
214 000zł (netto)
(cena za kompleks działek nr ew 1707/22 i 1708/4)

22 000 zł
2 140  zł
10 00
2.
1707/23
0,1012 ha
79 000zł (netto)
8 000 zł
790 zł
11 00

I Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 15 maja 2018  r.
w siedzibie Urzędu Gminy Czarna (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 13)

Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu (w pieniądzu) należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Czarnej (do godziny 14 30) lub na rachunek bankowy Nr 13 1240 2643 1111 0000 3778 1705  Bank PEKAO  S.A. Oddział Łańcut  do dnia  9 maja 2018 roku
(za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe).

1. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie podanym  w ogłoszeniu.
2. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami działek będących przedmiotem przetargu.
3. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
4. W przypadku  małżeństw wadium na przetarg  powinno być wniesione łącznie na nazwisko obojga małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność małżonków lub  jeśli do przetargu  przystępuje jeden z małżonków powinien  przedłożyć  komisji  pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości przez nieobecnego małżonka( jeżeli zakup nieruchomości nastąpi ze środków pochodzących z majątku wspólnego).
5. Przetarg ważny jest bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Do ceny sprzedaży, osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
7. Kandydat na nabywcę zobowiązany jest uiścić cenę sprzedaży wraz z podatkiem VAT w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy nr  84 1240 2643 1111 0000 3778 1688 Bank PEKAO S. A. Oddział w Łańcucie w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia przetarg .
8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. /wadium zostaje wliczone w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej należności /ceny/za zakupioną działkę/
9.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
Żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia,
Osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia, (organizator przetargu może odstąpić wtedy od  zawarcia umowy kupna -sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega  zwrotowi)
10. Informuje się, że:
1. Organizator przetargu  może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia.
2. Uczestnik przetargu powinien przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu oraz inne dokumenty tj.: dowód wpłaty wadium, w przypadku osób fizycznych -  dowód osobisty, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowód tożamości osoby reprezentującej podmiot,  dowód wpłaty wadium – z adnotacją „wadium na działkę nr ewid. …”
3. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do nieodpłatnego ustanowienia na rzecz Gminy Czarna służebności przesyłu w zakresie niezbędnym do korzystania i obsługi urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  zlokalizowanych na działce.
11. Informacje na temat nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnej – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  lub telefonicznie pod nr telefonu (17) 226 23 24 wew. 134.
Niezależnie od podanych powyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Obowiązek rozpoznania wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy.

Czarna, dnia 29.01.2018 roku.
         Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach od 01.02.2018 r. do 15.05.2018 r. w siedzibach:
1)         Urzędu Gminy w Czarnej,
2)         Sołectwie Czarna,
3)         oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy : www.gminaczarna.pl oraz  BIP
4)         wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w prasie lokalnej


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz