Stowarzyszenie "Bezpieczna Droga do Szkoły"

Stowarzyszenie „Bezpieczna Droga do Szkoły” jest organizacją zrzeszającą mieszkańców Czarnej, będących zwolennikami bezpiecznej jazdy wszelkimi pojazdami oraz bezpiecznego poruszania się pieszych, w szczególności dzieci do i ze szkoły.

Bieżące informacje:


Maj 2015r.

 Pan Stanisław Ożóg Poseł do Parlamentu Europejskiego żywo zareagował na pismo Stowarzyszenia "Bezpieczna Droga do Szkoły":"Gruntowna modernizacja tej drogi (881) jest w obszarze mojego szczególnego zainteresowania. Znam jej stan i będę podejmował działania celem doprowadzenia do przebudowy odcinka i tym samym poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu."


 -----------------------------------------------------------------------


Odpowiedź Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na pismo w sprawie oznakowanych przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica przy Szkole w m. Czarna oraz przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1275R Czarna - Dąbrówki w m. Czarna


"1. Lokalizacja przejścia dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej w związku z tym, że przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica, przewidywany jest do przebudowy nie może zostać rozpatrzona w najbliższym czasie, wszystkie elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, będą rozpatrzone na etapie realizacji projektu technicznego przebudowy.""2. Lokalizacja oznakowanego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej 881 z drogą powiatową 1275R może być rozważona po wykonaniu dojścia z istniejącego chodnika po stronie lewej za skrzyżowaniem i wykonania spocznika w sugerowanym miejscu przejścia dla pieszych. Inicjatorem wykonania powyższego winien być Samorząd Gminy, który w przypadku budowy chodnika przy drodze powiatowej winien wystąpić z takim wnioskiem."-------------------------------------------------------------------

Kwiecień 2015r.
Odpowiedź Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie realizacji projektu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 881 wraz z Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka" 

"Inwestycja drogowa pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka" została zgłoszona przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach naboru propozycji projektów o charakterze strategicznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W chwili obecnej trwa ocena zgłoszonych projektów pod kątem zgodności z kryteriami wyboru. Przedmiotowa inwestycja będzie brana pod uwagę w toku dalszych prac i potencjalnie może zostać skierowana do realizacji.
Zaznaczam jednocześnie, że budowa chodników ze środków RPO WP 2014-2020 na odcinku drogi wojewódzkiej powinna znajdować się w zakresie dokumentacji projektowej przewidzianej dla tej inwestycji - w zakresie i miejscach niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu"


--------------------------------------------------------------


Marzec 2015r.
Pismo do Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

"W imieniu Stowarzyszenia „Bezpieczna Droga do Szkoły” zwracam się z wnioskiem o wykonanie przejścia dla pieszych (oznakowanie poziome i pionowe) na drodze wojewódzkiej 881 przy szkole w Czarnej oraz połączenie przejściem dla pieszych chodnika przy drodze woj. 881 na skrzyżowaniu z drogą powiatową Czarna – Dąbrówki."


------------------------------------------------------------------

Pismo do Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego

 W nawiązaniu do pisma z dnia 26.09.2014 r., znak DT-VI.410.51.2014.MB zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie naboru projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (działanie 7.2) – zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Glemieniec”.
 --------------------------------------------------------------------------------

19 marca 2015 r.
W gazecie "Supernowości" ukazał się artykuł

"Co z mostem na Wisłoku?"

"Cały odcinek drogi wojewódzkiej nr 881, który przebiega przez gminę Czarna jest do generalnego remontu. Dlatego cieszy fakt, że pojawiła się koncepcja budowy nowoczesnego mostu w Czarnej – uważa Grzegorz Lepianka, radny Gminy Czarna.


Na wstępnej liście projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 przez województwo podkarpackie znajduje się projekt pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka”. Należy zaznaczyć, że projekty dotyczące dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO muszą wynikać z Regionalnego Planu Transportowego, którego opracowanie zakłada się do końca 2015 r. Ponadto oceniane będą w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP na lata 2014 – 2020 – dowiadujemy się w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.---------------------------------------------------------------------------------
Wrzesień 2014 r.
Odpowiedź Członka Zarządu Woj. Podkarpackiego pana Bogdana Romaniuka na pismo Przewodniczącej Stowarzyszenia pani Moniki Cisek


W sprawie mostu c.d.


Regulamin
Stowarzyszenia „Bezpieczna Droga do Szkoły”

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1
Stowarzyszenie „Bezpieczna Droga do Szkoły” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa jako stowarzyszenie zwykłe i nie posiada osobowości prawnej.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Czarna w powiecie łańcuckim.

§ 3
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą zwolenników bezpiecznej jazdy wszelkimi pojazdami oraz bezpiecznego poruszania się pieszych, w szczególności dzieci do i ze szkoły.

§ 5
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach (Dz. U z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn.zm.) i niniejszego Regulaminu.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Organizowanie spotkań i zebrań osób, które chcą popularyzować bezpieczne poruszanie się po drogach. Spotkania odbywać z władzami samorządowymi szczebla gminy, powiatu i województwa oraz z administratorami dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na temat systematycznej poprawy stanu nawierzchni drogi, zapewnienie prawidłowego oznakowania dróg i bezpiecznych przejazdów przez skrzyżowania.
 2. Współpraca z administratorami dróg w zakresie prawidłowego oznakowania dróg znakami pionowymi i poziomymi w celu bezpiecznego i nieuciążliwego zjazdu do własnych posesji i gospodarstw użytkowników dróg.
 3. Propagowanie wśród członków Stowarzyszenia zachowania ostrożności i bezpieczeństwa ruchu po drogach.
 4. Organizowanie spotkań z dziećmi w przedszkolach i młodzieżą w szkołach na temat bezpiecznego poruszania się po drogach pieszych oraz rowerzystów.
 5. Organizowanie protestów w przypadku niepodejmowania przez administratorów dróg słusznych postulatów użytkowników dróg w zakresie bezpiecznych przejazdów.


§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. Organizowanie spotkań i szkoleń dla obywateli, młodzieży i dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach.
 2. Organizowanie dla członków stowarzyszenia imprez integracyjnych.
 3. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
 4. Organizowanie protestów.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 8
 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, niezależnie od kraju pochodzenia i obywatelstwa.
 2. Przyjęcie nowego członka może nastąpić na wniosek osoby, która podpisze deklarację z zobowiązaniem przestrzegania statutu i uchwał stowarzyszenia.
 3. Wniosek o przyjęcie wymaga rekomendacji członków Stowarzyszenia.

§ 9
Członkowie mają prawo do uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.

§ 10
Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
 1. Realizacja celów regulaminowych i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 11
 1. Wygaśnięcie członkostwa Stowarzyszenia następuje w wyniku:
- nie opłacenia składki przez okres 1 roku bez należytego usprawiedliwienia
- złożenie pisemnej rezygnacji z członkostwa
- śmierci członka
2.  Uchwałę o wygaśnięciu członkostwa podejmuje Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 12
 1. Organem Stowarzyszenia jest Zebranie Członków.
 2. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie „Bezpieczna Droga do Szkoły” jest Prezes wybrany przez Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Dla usprawnienia prac Stowarzyszenia Zebranie Członków może wybrać oprócz Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Zebranie sprawozdawcze zwołuje Prezes z własnej inicjatywy raz w roku lub na wniosek umotywowany przez 1/3 członków stowarzyszenia.
 5. Zawiadomienie o miejscu, czasie i porządku zebrania winno nastąpić w co najmniej 14 dniu przed jego terminem.
 6. Zebranie jest prawomocne przy obecności połowy członków, a w drugim terminie poddawanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę obecnych.
 7. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 8. Do właściwości Zebrania należy: 
- uchwalanie regulaminu i jego zmian,
- podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 13
 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się wpływy ze składek członkowskich.
 2. Obsługa finansowa Stowarzyszenia jest prowadzone przez specjalnie do tego celu założony rachunek bankowy.

Rozdział VI
Zmiana Regulaminu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 14
 1. Regulamin Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

   


   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz