sobota, 20 stycznia 2018

Rozprawa otwarta

22 stycznia 2018 r. (poniedziałek), godz. 17.00 w Ośrodku Kultury w Czarnej odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa dotycząca zamierzeń firmy BAR-GUM II.
 Spotkajmy się, by zaprotestować!!!

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w ramach przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Odzysku opon poprzez bieżnikowanie” na działce nr ew. gr. 986/5 położonej w miejscowości Czarna, gmina Czarna prowadzonego na wniosek Firmy BAR – GUM II Mariusz Bar 37-120 Markowa 201

WÓJT GMINY CZARNA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informacje, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o zmianie terminu przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.
Informuję, że aktualny termin rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa to:
22 stycznia 2018 r. (poniedziałek), godzina 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnej (GOK Czarna).
Pozostałe zapisy ogłoszenia znak WI.6220.7.15.2016 z dnia 3.01.2018 r. pozostają bez zmian.
Niniejsza informacja zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czarnej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarna oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia.
WÓJT GMINY CZARNA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz