sobota, 20 stycznia 2018

Działki na sprzedaż UP

W Ó J T  G M I N Y  C Z A R N A
ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonych w miejscowości Czarna wpisanej  do Księgi Wieczystej Nr  RZ1A/00040163/6. Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości, gruntowe, niezabudowane, nieobciążone które były wyszczególnione w wykazie z dnia 24.04.2017 roku.Lp

Nr ew. działki


Powierzchnia
/ha/

Przeznaczenie i opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

Wysokość wadium

Minimalne postąpienie
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Godzina przetargu

1.
2.
3.
4.

1838/19
1838/20
1838/21
1838/22


0,1820 ha
0,1980 ha
0,2487 ha
0,1862 ha


Działki gruntowe niezabudowane , nieobciążone objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Czarna (Uchwała Rady Gminy Czarna  Nr X/96/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Czarna - Pastwiska Gmina Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie), położone w konturze urbanistycznym oznaczonym symbolem UP  tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych.

Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów działki położone są w terenach oznaczonych użytkiem Ps klasa gruntu II


42 500 zł+23% VAT
46 200 zł+23% VAT
58 000 zł+23% VAT
43 500 zł+23% VAT


5000 zł
5000 zł
6000 zł
5000 zł


430 zł
470 zł
580 zł
440 zł


11 00
11 20
11 40
12 00

I Przetarg na sprzedaż w/w odbył się w dniu 6 października 2017  r.

II Przetarg na sprzedaż nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu odbędzie się w dniu 15 lutego 2018  r.
w siedzibie Urzędu Gminy Czarna (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 13)
o godzinach podanych w niniejszym ogłoszeniu

1. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie podanym w dalszej części ogłoszenia. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami działek będących przedmiotem przetargu. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
2. W przypadku  małżeństw wadium na przetarg  powinno być wniesione łącznie na nazwisko obojga małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność małżonków lub  jeśli do przetargu przystępuje jeden z małżonków powinien  przedłożyć  komisji  pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości przez nieobecnego małżonka( jeżeli zakup nieruchomości nastąpi ze środków pochodzących z majątku wspólnego).
3. Przetarg ważny jest bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
4. Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu (w pieniądzu) należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Czarnej (do godziny 14 30) lub na rachunek bankowy Nr 13 1240 2643 1111 0000 3778 1705  Bank PEKAO  S.A. Oddział Łańcut  do dnia  09 lutego 2018 roku (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Dowód wpłaty wadium – z adnotacją „wadium na działkę nr ewid. …”powinno się przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
5. Do ceny sprzedaży, osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
6. Kandydat na nabywcę zobowiązany jest uiścić cenę sprzedaży wraz z podatkiem VAT w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy nr                 84 1240 2643 1111 0000 3778 1688 Bank PEKAO S. A. Oddział w Łańcucie w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu .
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. ./wadium zostaje wliczone w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej nalezności /ceny/za zakupioną działkę/
8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
1)       Żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia,
2)        Osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia, (organizator przetargu może odstąpić wtedy od  zawarcia umowy kupna -sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega  zwrotowi)
9. Informuje się, że:
1)        Organizator przetargu  może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia.
2)       Uczestnik przetargu powinien przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem
o przetargu, ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu oraz inne dokumenty tj.: dowód wpłaty wadium, w przypadku osób fizycznych -  dowód osobisty, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowód tożamości osoby reprezentującej podmiot.
10. Informacje na temat nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnej – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  lub telefonicznie pod nr telefonu (17) 226 23 24 wew. 134.
11. Niezależnie od podanych powyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz  możliwością zagospodarowania. Obowiązek rozpoznania wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy.
Czarna, dnia 09.01.2018 roku.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach od 12.01.2018 r. do 15.02.2018 r. w siedzibach:
·         Urzędu Gminy w Czarnej,
·         Sołectwie Czarna,
·         oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy : www.gminaczarna.pl oraz  BIP
·         wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w prasie lokalnej


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz