poniedziałek, 28 grudnia 2015

Działki na sprzedaż / przy Orliku

W Ó J T   G M I N Y  C Z A R N A
ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony / licytację / na sprzedaż  nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna  wpisanej  do Księgi Wieczystej Nr  RZ1A/00040163/6
Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości, gruntowe, niezabudowane, nieobciążone które były wyszczególnione w wykazie z dnia 24. 03. 2015 roku


Lp
Nr ew. działki

Powierzchnia
działki/ha/
Przeznaczenie nieruchomości
Cena
nieruchomości
Wysokość wadium
Minimalne postapienie
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
Godzina przetargu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1838/12
1838/15
1838/19
1838/20
1838/21
1838/22
1838/32
0,2213 ha
0,1786 ha
0,1820 ha
0,1980 ha
0,2487 ha
0,1862 ha
0,1325 ha
Działki gruntowe niezabudowane , nieobciążone objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Czarna, położone w terenach oznaczonych symbolemUP  tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych.
56 100 zł+23% VAT
45 300 zł+23% VAT
41 800 zł+23% VAT
45 500 zł+23% VAT
57 100 zł+23% VAT
42 800 zł+23% VAT
31 000 zł+23% VAT
6000 zł
5000 zł
5000 zł
5000 zł
6000 zł
5000 zł
4000 zł
570 zł
460 zł
420 zł
460 zł
580 zł
430 zł
310 zł
9 15
9 30
9 45
10 00
10 15
10 30
10 45
12
1838/13
0,3833
ZN  tereny zieleni  nieurządzonej
17 000 zł
2000 zł
170 zł
1230
             
I Przetarg na sprzedaż nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu odbył się w dniu 17 czerwca 2015 r, II Przetarg na sprzedaż nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu odbył się w dniu 27 sierpnia 2015 r. , III Przetarg na sprzedaż nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu odbył się w dniu 7 października 2015 r.

IV Przetarg na sprzedaż nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu odbędzie się w dniu 21 stycznia 2016 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Czarna (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa)
o godzinach podanych w niniejszym ogłoszeniu

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie podanym w dalszej części ogłoszenia. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami działek będących przedmiotem przetargu. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
W przypadku  małżeństw wadium na przetarg  powinno być wniesione łącznie na nazwisko obojga małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność małżonków lub  jeśli do przetargu przystępuje jeden z małżonków powinien  przedłożyć  komisji  pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości przez nieobecnego małżonka( jeżeli zakup nieruchomości nastąpi ze środków pochodzących z majątku wspólnego).
Przetarg ważny jest bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu (np.: w pieniądzu) należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Czarnej lub na rachunek bankowy Nr 13 1240 2643 1111 0000 3778 1705  Bank PEKAO  S.A. Oddział Łańcut  do dnia  15 stycznia 2016 roku (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Dowód wpłaty wadium – z adnotacją „wadium na działkę nr ewid. …”powinno się przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Do ceny sprzedaży, osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Kandydat na nabywcę zobowiązany jest uiścić cenę sprzedaży wraz z podatkiem VAT w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy nr                 84 1240 2643 1111 0000 3778 1688 Bank PEKAO S. A. Oddział w Łańcucie w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu .
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. ./wadium zostaje wliczone w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej nalezności /ceny/za zakupioną działkę/
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
  • Żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia,
  • Osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia, (organizator przetargu może odstąpić wtedy od  zawarcia umowy kupna -sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega  zwrotowi)

Informuje się, że:
  • Organizator przetargu  może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia.
  • Uczestnik przetargu powinien przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu oraz inne dokumenty tj.: dowód wpłaty wadium, w przypadku osób fizycznych -  dowód osobisty, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowód tożamości osoby reprezentującej podmiot,

Informacje na temat nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnej – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  lub telefonicznie pod nr telefonu (17) 226 23 24 wew. 134.
Czarna, dnia 19.12.2015 roku.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach od 21.12.2015 r. do 21.01.2016 r. w siedzibach:
  • Urzędu Gminy w Czarnej,
  • Sołectwie Czarna,
  • oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy : www.gminaczarna.pl oraz  BIP
  • prasie lokalnejBrak komentarzy:

Prześlij komentarz