wtorek, 26 grudnia 2017

Czy wizja pożaru gum zawiśnie nad Czarną?!

Stowarzyszenie WiR-KOPERNIK, Sołtys Maria Kiwała-Barnat,
Radni Gminni wsi Czarna Dariusz Kulka i Sławomir Chudzik
zwracają się z apelem do Mieszkańców Czarnej
o włączenie się do akcji protestacyjnej.

Podpisy pod petycją protestacyjną będą zbierane w niedzielę 31 grudnia po Mszach św. w budynku Ośrodka Kultury w Czarnej.

Teren dawnej masarni GS Czarna sprzedany został właścicielowi firmy BAR-GUM z Markowej zajmującej się bieżnikowaniem i składowaniem opon.

Fragmenty "RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. 
„Odzysk opon poprzez bieżnikowanie”
na działce nr ew. gruntu  986/5 obręb 1 Czarna
"Planowane zadanie, polegać będzie na prowadzenie procesu odzysku odpadów poprzez  bieżnikowania opon. Obecnie na terenie Zakładu dz. nr ew. gruntu  986/5 obręb 1 Czarna, nie jest prowadzona żadna działalność produkcyjna. Poprzednio na ww. działce zlokalizowana był Zakład Masarski. Planowane przedsięwzięcie będzie miało na celu wyposażenie parku technologicznego w urządzenia, które zapewni prowadzenie procesu odzysku opon.

Planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie art. 63 ust. 1 wymienionej ustawy."

"Najbliższe obszary z zabudową mieszkaniową jednorodzinną położone w kierunku wschodnim od terenu Zakładu. Najbliższe budynki mieszkalna (zagrodowa) są położone w odległości około 240 m od hali produkcji opon (planowanej inwestycji bieżnikowania). Najbliższe otoczenie zakładu stanowią:
Zakład zaznaczony
 • od strony północnej -  działka niezabudowana i w dalszej części tereny usługowe,
 • od strony wschodniej - teren usługowy w dalszej części sąsiadującej drogą publiczną nr 1987 oraz z budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym (zagroda),
 • od strony południowej -, tereny rolne
 • od strony zachodniej -,tereny zalesione"
Raport wymienia najbliższe otoczenie. Nie wspomina o tym, że na wschód od zakładu jest całe osiedle domów jednorodzinnych, kościół, Ośrodek Kultury, przedszkole, dom handlowy, pizzeria, zakłady, firmy, itd. Należy pamiętać, że u nas najczęściej wiatry wieją  z zachodu na wschód!

"Istniejąca infrastruktura na działce inwestycyjnej była poprzednio zakładem przetwórczym masarskim. Na dzień opracowania Raportu nie jest prowadzone żadne przedsięwzięcie produkcyjne.

W pobliżu planowanego przedsięwzięcia nie występują zabytki. Brak zmian w zagospodarowaniu przestrzennym powoduje, iż proces bieżnikowania opon gumowych nie wpłynie na krajobraz kulturowy miejscowości Czarna. (jeśli nie nastąpi zadymienie, zatrucie powietrza, czy, co gorsze - pożar!!!)

"Dla potrzeb PLANOWANEJ działalności stworzy się odpowiednią infrastrukturę (plac składowy, stanowiska weryfikacji opon!!! i system logistyczny (odbiór opon od klienta i dostawa po bieżnikowaniu)."

"W instalacji bieżnikowania opon występują następujące etapy produkcji:
 • klasyfikacja opon pod względem przydatności do produkcji,
 • szorstkowanie na szorstkarkach,
 • naprawa uszkodzeń w oponach,
 • lakierowanie klejem,
 • nakładanie surowej gumy,
 • wulkanizacja opon na prasach wulkanizacyjnych,
 • konfekcja opon,
 • magazynowanie gotowego produktu.

lakiery, kleje, nagrzewanie gum, składowanie - czy to bezpieczne dla środowiska? dla ludzi mieszkających w dużym skupisku domów jednorodzinnych na wschód od zakładu.

"Na terenie przedmiotowego zakładu, w związku z planowaną do prowadzenia działalnością, powstawały będą odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne." !!!!!!

"Gospodarka odpadami prowadzona w ramach działań własnych zakładu, odbywała się będzie z zachowaniem podstawowych zasad czystości i porządku na posesji obiektu. Mając na uwadze naczelną zasadę zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasadę zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz ich unieszkodliwiania, kierownictwo zakładu wdroży nowe technologie oraz rygorystycznie przestrzegało będzie kontroli jakości.
Pożar opon w Markowej
Pytanie: jak kierownictwo wdrażało nowe technologie i jak rygorystycznie przestrzegało kontroli jakości w Markowej, że wybuchł pożar?!!!!

A to inne przykłady pożarów składowisk opon!!!

Pożar opon w Gorzowie
Pożar w KoziegłowachPożar opon w Rykach


Pożar opon w KatowicachPożar opon w Tychach


Pożar w Buszycach

Pożar opon w Wiśle2 komentarze:

 1. Ciekawe kto wydał pozwolenie na taką działalność gospodarczą. Może na przylegających działkach nie ma bezpośrednio zabudowy ale już na następnych jest. Może tą sprawa powinien zająć się ktoś inny media, władze ale nie gminy Czarna.

  OdpowiedzUsuń
 2. Nie dajmy się nabrać...Bo wystarczy spojrzeć choćby na mapę satelitarną i popatrzeć jak położone są czarnieńskie przysiółki to widać, że te opony będą zlokalizowane prawie w środku wsi...

  OdpowiedzUsuń