poniedziałek, 9 lipca 2012

Szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną


W związku z licznymi informacjami o szkodach w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzynę łowną, a szczególnie dziki, oraz pytaniami o sposób postępowania, gdy taką szkodę ponieśliśmy, aktualizuję informacje dla poszkodowanych.
Na końcu postu podaję link do strony, na której można poczytać o zagadnieniach i szkodach łowieckich oraz terminy i wzór zgłoszenia.

Zgłoszenia szkód w uprawach wyrządzonych przez zwierzynę łowną należy dokonywać wyłącznie pisemnie 
Część obwodu łowieckiego 87 pk, w skład którego wchodzi wieś Czarna, dzierżawiona jest przez Koło Łowieckie „KLUB MYŚLIWYCH DIANA” w Łańcucie.
Adres:

Koło Łowieckie
Klub Myśliwych Diana
ul. Lisa Kuli 18
37-100 Łańcut

Zarząd Koła Łowieckiego „TOWARZYSTWO MYŚLIWYCH” w Rzeszowie
Wincenty Miąsik
 ul. Dębowa 12
 35-113 Rzeszów
tel. 609-813-687
Zgłoszenie szkody powinno zawierać:
1. dane adresowe poszkodowanego,
2. stwierdzenie "zgłaszam szkodę",
3. datę powstania szkody,
4. przypuszczalny gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę,
5. miejsce wyrządzenia szkody z podaniem numeru działki,
6. rodzaj uprawy z podaniem obszaru całej uprawy.
Taki sposób zgłaszania szkód wynika z faktu zawarcia przez Koło ubezpieczenia. W związku z tym, szkody zgłaszane w sposób odmienny niż opisany, nie będą szacowane.
Wg Prawa Łowieckiego, odszkodowanie nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych,
2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez wojewodę,
3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom,
4) za szkody nie przekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha uprawy,
5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,
6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.
Z zapisu Prawa Łowieckiego wynika obowiązek współdziałania rolnika-plantatora przy zabezpieczaniu gruntu przed szkodami. Np. przez grodzenie plantacji przyleśnych lub innych narażonych na szkody, ustawianie strachów, wykładanie środków zapachowych dostępnych w miejscach zgłoszeń lub zmianę miejsca zakładania plantacji.
W miejscach szczególnie narażonych na szkody Koło deklaruje dalsze zakupy pastuchów elektrycznych, celem nieodpłatnego przekazania ich w użytkowanie rolnikom. Pastuchy te należy uruchamiać w terminach gwarantujących zabezpieczenie upraw przed uszkodzeniem.


Terminy oraz wzór zgłoszenia w przypadku wystąpienia szkód łowieckich.
1.Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych:
·  w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
2. Odszkodowanie nie przysługuje:

  1)  osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
  2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
  3)  posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
  4)  za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
  5)  za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
  6)  za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zwany dalej "poszkodowanym", zgłasza szkodę w formie pisemnej osobie, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach - w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.
3. Wstępnego szacowania szkody, zwanego dalej "oględzinami", ostatecznego szacowania szkody oraz ponownego szacowania szkody dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, zwani dalej "szacującymi", przy udziale poszkodowanego albo jego pełnomocnika oraz, na żądanie jednej ze stron, przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolniczej.

· Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin, ostatecznego szacowania szkody lub ponownego szacowania szkody nie później niż na 2 dni przed ich dokonaniem, a za porozumieniem stron - w terminie krótszym.

·  Nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oględzin, ostatecznego szacowania szkody lub ponownego szacowania szkody.
·    Oględzin, ostatecznego szacowania szkody oraz ponownego szacowania szkody szacujący sporządzają protokół, zwany dalej "protokołem", który podpisują szacujący, poszkodowany albo jego pełnomocnik oraz przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, jeżeli uczestniczył w tej czynności.
·    Gdy poszkodowany jest nieobecny lub odmawia podpisania protokołu, szacujący zamieszcza o tym informację w protokole, z podaniem przyczyny braku podpisu.
·   Poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do protokołu.
 4.Ostateczne szacowanie szkody w uprawach poprzedza się dokonaniem oględzin.

Oględzin nie dokonuje się w przypadku szkód:

a )   w płodach rolnych;
b)    wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach;
c)    w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem uszkodzonej uprawy lub w jego trakcie.
3. Oględzin dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Ostatecznego szacowania szkody oraz ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy, a w przypadku uszkodzonego lub zniszczonego płodu rolnego - w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.
O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy poszkodowany jest obowiązany powiadomić szacującego w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
Ostatecznego szacowania szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach dokonuje się w przypadku szkody wyrządzonej:
  a)  poza okresem wegetacyjnym - przed rozpoczęciem wegetacji w kolejnym roku, w terminie umożliwiającym doprowadzenie uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego;
  b)  w okresie wegetacyjnym - w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

5. Podczas ostatecznego szacowania szkody ustala się:

  a)  gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;
  b)  rodzaj uprawy lub płodu rolnego;
  c)  stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego;
d)  obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego;
  e)  obszar uprawy, która została uszkodzona lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego;
  f)  procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;
  g)  plon z 1 ha lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego;
  h)  rozmiar szkody;
  j) wysokość odszkodowania.

6. Sposób obliczania wartości odszkodowania

  a)  pomnożenie obszaru uprawy, która została uszkodzona, oraz procentu jej zniszczenia, a następnie pomnożenie tak uzyskanej powierzchni zredukowanej oraz plonu z 1 ha - w przypadku szkód w uprawach;
b)  ustalenie szacunkowej masy uszkodzonego płodu rolnego - w przypadku szkód w płodach rolnych.
 
7. Wysokość odszkodowania ustala się, mnożąc rozmiar szkody przez cenę skupu danego artykułu rolnego, a w przypadku gdy nie jest prowadzony skup - cenę rynkową z dnia ostatecznego szacowania szkody, w rejonie powstania szkody. Wysokość odszkodowania pomniejsza się odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania.

8. Wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach ustala się na podstawie wartości utraconego plonu (masy zielonej lub siana) w danym sezonie wegetacyjnym oraz kosztów doprowadzenia uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego; koszty te wylicza się na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz wartości rynkowej nasion niezbędnych do wysiania.

9. Nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania szkody wyklucza możliwość ponownego szacowania szkody w przypadku dalszego zwiększenia się szkody.

10. Jeżeli nieuprzątnięcie płodów, o których mowa w ust. 9, spowodowane było warunkami atmosferycznymi, dopuszcza się, za porozumieniem stron, ponowne szacowanie szkody, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ostatecznego szacowania szkody. Nie dotyczy to przypadków określonych w art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.

11. Do ponownego szacowania szkody i ustalania na jego podstawie wysokości odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4-8.

8. Przy ostatecznym szacowaniu szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała:

  a)  w okresie do dnia 15 kwietnia - w wysokości 25 %,
  b)  w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja - w wysokości 40 %,
  c) w okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca - w wysokości 60 %,
d)  w okresie od dnia 11 czerwca - w wysokości 85 %

Kwoty obliczonej w sposób określony w § 4 ust. 7. Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie trzydziestu dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody albo od dnia sporządzenia protokołu ponownego szacowania szkody, o ile ponowne szacowanie miało miejsce.


Literatura:
1.Ustawa z dnia 13 października 1995 r Prawo łowieckie (wypis z tekstu jednolitego)
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)z dnia 8 marca 2010 r.
w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych(Dz. U. z dnia 24 marca 2010 r.)
 

WZÓR ZGŁOSZENIA SZKODY WYRZĄDZONEJ W UPRAWACH 
PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ 
               Miejscowość……………………… ,data…………………….
                                                                                     KOŁO ŁOWIECKIE
                                                                          ………………………………………………….
ZGŁOSZENIE SZKODY
Zgłaszający prawny posiadacz uprawy…………………………………………………………....
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………..
Telefony /Fax………………………………………….. tel. kom…………………………………….
Gatunek uprawy …………………………………. Odmiana ……………………………………..
Położenie uprawy, nr pola:
Wieś…………………………. Gmina………………………………………………………………..
Przypuszczalny gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę ............................................
Powierzchnia ha ……………………………………………………………………………………
Data powstania szkody: ……………………………………………………………………………
Podpis czytelny -- Nazwisko i imię
……………………………………………………….